Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Stuurhut 5
8301 Knokke-Heist

0032 473 26 16 91

Inrichten en styling van het interieur. We onderscheiden ons door de bewoner in het ontwerp centraal te stellen.

Selectie aan decoratieartikelen te koop in de webshop.

Veilig betalen, retour binnen 14 dagen met terugbetaling.

Disclaimer & Algemene voorwaarden

Beschrijving Disclaimer, Privacy-policy en algemene voorwaarden verkoop en retour van FP Boutique

DISCLAIMER

Deze disclaimer geldt voor de website:    www.FPstudio.be

Uitgebaat door:     Peter Lippens & Fien Peperstraete (FP Studio)

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Als u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze website te verlaten. 

1. Aangeboden informatie

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard en is noch aangepast aan specifieke personen, noch aan specifieke omstandigheden en geldt niet als persoonlijk advies. 

Aangaande de aangeboden informatie worden geen garanties verstrekt en het gebruik van zowel de website als de aangeboden informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico. 

2. Aansprakelijkheid

Ondanks al onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat, volledig, nauwkeurig en up-to-date is, kunnen er zich onjuistheden voordoen, waarvoor we evenwel niet aansprakelijk zijn. 

Wij zijn noch voor directe, noch voor indirecte schade of gevolgschade aansprakelijk. 

Dit geldt eveneens voor eventuele technische gebreken die de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zouden maken, ongemakken zouden veroorzaken of de toegang zouden bemoeilijken. 

Deze disclaimer vormt geen uitsluiting van aansprakelijkheid voor opzet of bedrog.

3. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die buiten onze controle liggen. Wij verstrekken geen enkele garantie voor wat dergelijke externe websites betreft en aanvaarden daarom ook geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse noch onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van externe websites.

4. Intellectuele eigendom

Al wat op deze website weergegeven wordt, mag slechts gereproduceerd worden met onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming. Dit betreft o.a. doch niet uitsluitend alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden. 

Personen die zelf op onze website informatie toevoegen, bv. door een online gastenboek in te vullen, door te schrijven op een blog of discussieforum of op een andere wijze, stemmen er uitdrukkelijk mee in om het vermogensrechtelijke deel van hun auteursrecht op de door hen geleverde tekst en andere data af te staan en ons daarnaast het recht te verschaffen deze tekst te gebruiken en te reproduceren en verder mee te delen aan het publiek en zo nodig aan te passen en dit zowel met als zonder bronvermelding. 

5. Wijzigingen

Wij behouden ons steeds het recht voor deze disclaimer te veranderen. 

6. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht en elke betwisting over de interpretatie of over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is. 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 

 

Ondernemingsgegevens 


FP Studio Boutique - Peter Lippens

Stuurhut 5

8301 Knokke-Heist

België

BE 0642.969.646

Bankrekening IBAN BE45 0013 0785 9989 


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van FP Studio, een webwinkel met maatschappelijke zetel te Stuurhut 5, 8301 Knokke-Heist (België), OND BE 0642.969.646, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing opelke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij FP STudio. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van FP STudio houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door FP STudio aanvaard zijn.Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, vrij van BTW ingevolge vrijstellingsregeling en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FP Studio niet. FP Studio is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FP Studio is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HomeDecoBoutique. HomeDecoBoutique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

De wijze van aanbieden van de interieurobjecten gebeurt onder per stuk in de online webwinkel. Indien verschillende varianten van een artikel beschikbaar zijn, dient de klant een keuze te maken in het dropdown menu.
Van zodra in het dropdownmenu de gewenste keuze wordt aangeklikt verschijnt meteen de prijs die van toepassing is, exclusief verzendingskosten.
Van zodra de klant ervoor kiest om uit te checken uit de boetiek en over te gaan tot betaling, wordt deze doorgestuurd naar een apart formulier waarin de klantgegevens worden gevraagd en men de wijze van betaling dient aan te duiden.


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
- via kredietkaart

- via overschrijving: hiertoe dient de klant de afhaalmethode “levering na overschrijving” te kiezen. Van zodra FP Studio de betaling heeft ontvangen kan pas tot levering van de goederen worden overgegaan.
- contante betaling is enkel mogelijk bij afhaling. Hiertoe dient de klant bij bestelling als leveringswijze “afhaling” aan te duiden.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van FP Studio.

 

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. Indien de klant heeft gekozen voor “afhaling” als levermethode, dan dient de klant de goederen af te halen . Contante betaling is enkel mogelijk bij afhaling. 

 


FP Studio is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van FP Studio.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van FP Studio te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover FP STudio beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt FP STudio zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Levering

 

1.Afhaling van de goederen: de klant haalt de goederen af op de maatschappelijke zetel, namelijk Stuurhut 5 - 8301 Knokke-Heist. Dit op een schriftelijk overeengekomen tijdstip, vermits FP Studio geen officiële openingsuren heeft.
De betaling dient ten laatste cash te geschieden bij afhaling.
De afdaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging van FP Studio . 

 

2. Levering via verzending: FP Studio heeft ervoor gekozen om alle aan huis leveringen via Sendcloud te laten verlopen. Sendcloud doet een beroep op B-Post België om te leveren. Dagelijks na 16 uur zullen bestellingen de deur uitgaan. Deze regeling geldt van maandag tot en met zaterdag. Bestellingen op zondag zullen pas op maandag na 16 uur verzonden worden. 

 

3. Verzendingskosten: FP Studio heeft ervoor gekozen om met een vaste verzendingskosten aan te rekenen van 5,95 EUR per verzending voor losse objecten.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.


Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 

c. Algemeen


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de FP Studio klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan FP Studio.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan FP STudio mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de FP Studio klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan FP Studio, Stuurhut 5 - 8301 Knokke-Heist.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt FP Studio zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
  4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;


Artikel 10: Privacy

 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, FP Studio, Stuurhut 5 - 8301 Knokke-Heist , respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van een periodieke nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FP Studio, fien@homedecoboutique , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot HomeDecoBoutique, Stuurhut 5, 8301 Knokke-Heist.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


FP Studio houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op fien@fpstudio.be.


Artikel 11; Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

First party cookies en third party cookies kunnen worden gebruikt. 

Voor de third party cookies wordt uw toestemming gevraagd bij het surfen op de website.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door FP Studio om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 


Artikel 13: FP Studio  Klantendienst


De FP Studio klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 473 26 16 91, via e-mail op fien@fpstudio.be of per post op het volgende adres Stuurhut 5 - 8301 Knokke-Heist.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van FP Studio. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

FP Studio kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd in het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van FP Studio zich bevindt.